Právne aktuality:
stav podľa právnej úpravy platnej k: 12. októbra 2018

Zákon č. 52/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2088 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (okrem iného aj Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnené niektorých zákonov).

Účinný od: 01.11.2018