Právne aktuality:
Január 2016

Zákon č. 269/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len ,, Novela zákona“)

Účinnosť: 01.01.2016

Predmet úpravy:

Obojsmerná elektronická komunikácia medzi správcom dane a daňovým subjektom

01.01.2016 finančná správa spustila obojstrannú elektronickú komunikáciu medzi správcami dane a vybranými daňovými subjektmi. Sprístupnená je taktiež osobná internetová zóna a výpis z osobného účtu daňového subjektu.

 1. Elektronická komunikácia zo strany správcu dane

Komu správca dane bude doručovať písomnosti elektronickými prostriedkami?

 • daňovému subjektu, ktorý je platiteľom DPH
 • daňovému poradcovi za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní
 • advokátovi za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní
 • inému zástupcovi  za daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH, ktorého zastupuje pri správe daní
 • daňovým subjektom, ktoré o to požiadajú
 • Elektronické dokumenty bude správca dane doručovať do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu a tieto dokumenty musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
 • Elektronické dokumenty zaslané do elektronickej osobnej schránky sú doručené okamihom, keď  daňový subjekt, ktorý má prístup do elektronickej osobnej schránky, prijme uvedený dokument.
 • Ak daňový subjekt, ktorému správca dane zaslal elektronický dokument do elektronickej osobnej schránky, neprijme dokument do 15 dní odo dňa jeho zaslania, považuje sa tento elektronický dokument za doručený posledným dňom tejto lehoty, aj keď sa daňový subjekt o doručení nedozvedel.
 • Elektronické doručovanie sa považuje za doručovanie do vlastných rúk.
 • Doručovanie elektronickými prostriedkami sa vzťahuje aj na finančné riaditeľstvo.
 1. Osobná internetová zóna

Elektronická osobná schránka daňového subjektu je súčasťou osobnej internetovej zóny, ktorú má daňový subjekt sprístupnenú po zadaní prístupových údajov na portáli finančného riaditeľstva od 01.01.2016.

Okrem elektronickej osobnej schránky, osobná internetová zóna obsahuje aj :

 • spis daňového subjektu v elektronickej forme
 • elektronický výpis z osobného účtu daňového subjektu
 • prístup na elektronickú podateľňu
 • katalóg služieb

Čo musí mať subjekt v osobnej internetovej zóne na portáli finančnej správy sprístupnené aby mohol obojsmerne komunikovať?

Daňový subjekt, ktorý už doručuje písomnosti elektronickými prostriedkami, musí mať pre potreby obojsmernej komunikácie autorizovanú osobu na nasledujúce oprávnenia:

 • podávanie všeobecne
 • prijímanie písomností doručovaných elektronickými prostriedkami
 • spis subjektu – úplný prístup
 • spis subjektu – vytváranie výstupov
 • osobný účet – prístup k údajom
 • osobný účet – vytváranie výstupov

Používateľovi s právnym titulom konanie Štatutár/Osobné konanie/Zákonný zástupca budú automaticky pridelené všetky oprávnenia na konanie v plnom rozsahu. Tieto osoby budú mať aj automaticky pridelené oprávnenie na udeľovanie oprávnení na podávanie elektronickými prostriedkami.

Od 01.01.2016 finančné riaditeľstvo sprístupní daňovému subjektu aj elektronický výpis z jeho osobného účtu. Potvrdenie o stave osobného účtu získané na základe autorizovaného prístupu k elektronickému výpisu z osobného účtu je k dátumu uvedenému na potvrdení použiteľné na právne úkony, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Daňový subjekt získa predmetný výpis bezplatne.

 1. Odkedy sa začne obojstranná elektronická komunikácia?

Doručovanie písomností elektronickými prostriedkami zo strany správcu dane smerom k daňovým subjektom sa začne uplatňovať od 1. januára 2016 postupne vo vzťahu k jednotlivým druhom daní podľa oznámenia finančného riaditeľstva uverejneného na jeho webovom sídle. V prvej fáze spustenia (od 11.01.2016) to budú spotrebné dane (lieh, tabak, plyn, minerálne oleje).