Zákon č. 300/2012 Z.z., ktorým sa novelizuje Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o energetickej náročnosti budov)

Účinnosť novely: od 01.01.2013

Oblasť úpravy:

Zákon o energetickej náročnosti budov ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.

Budovou je zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia. Budovou sa rozumie stavba ako celok alebo jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie (ďalej len „samostatná časť“).

Od 1. Januára 2013 je povinná energetická certifikácia nielen pre nové a významne obnovené budovy, ale aj pri predaji a prenájme budovy.

Vzťahuje sa na nasledovné kategórie budov:

 • Bytové domy
 • Rodinné domy
 • Budovy hotelov a reštaurácií
 • Administratívne budovy
 • Budovy škôl a školských zariadení
 • Budovy nemocníc
 • Budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • Športové haly a iné haly na športové účely
 • Ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu

Energetická certifikácia nie je povinná pre:

 • Historické budovy, kostoly, pamiatky
 • Priemyselné haly a sklady
 • Dielne a nebytové poľnohospodárske budovy
 • Obytné so sezónnym využívaním menej ako 4 mesiace v roku
 • Samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2

Energetická certifikácia je povinná

a) pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,

b) pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,

c) pri dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.

Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje

a) na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008,

b) na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008,

Od 9. júla 2015 je energetická certifikácia povinná aj pre tie budovy v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje.

Do 31. decembra 2015 nie je energetická certifikácia povinná pre tie budovy, v ktorých sa prenajímajú byty a samostatné časti.

Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov:

Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určené technickými normami. Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy.

Významnou obnovou budovy sú stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní.

Vydávanie energetických certifikátov:

Podnikanie v oblasti energetickej certifikácie je živnosťou podľa osobitného predpisu, osobnou podmienkou jej prevádzkovania je odborná spôsobilosť a jej preukázanie skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou.

Údaje o prevádzkovateľovi živnosti, označenie menom, priezviskom a titulom osoby, ktorá uskutočnila energetickú certifikáciu, údaje o osobe, ktorá je štatutárnym orgánom oprávnenej osoby, vlastnoručné podpisy a odtlačok pečiatky osôb vyššie uvedených sú tiež súčasťou Certifikátu. Odborne spôsobilá osoba elektronicky doručí návrh vypracovaného energetického certifikátu do centrálnej evidencie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pred jeho odovzdaním vlastníkovi budovy.

Platnosť Certifikátu je najviac desať rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí Certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Povinnosti vlastníka budovy:

Vlastník budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia,  je povinný mať energetický certifikát:

 • ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak,
 • do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť,
 • ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.

Vlastník budovy je povinný uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti a:

 • ak ide o budovu, v ktorej viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje a o budovu s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje, do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste
 • pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi,
 • pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu energetického certifikátu jej nájomcovi,
 • musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.

Štátny dozor a sankcie:

Štátny dozor vykonáva Štátna energetická inšpekcia (ŠEI).

Pokuty môžu byť udelené vlastníkom, ako aj osobám vykonávajúcim certifikáciu.

1.         Správne delikty:

Inšpekcia uloží pokutu od 200 do 5 000 € oprávnenej osobe, ktorá vykonala energetickú certifikáciu v rozpore s ustanoveniami tohto zákona a technickými normami upravujúcimi výpočet, minimálne požiadavky alebo obsah a formu energetického certifikátu.

Inšpekcia uloží pokuty od 500 do 3 000 € právnickej osobe a fyzickej osobe –podnikateľovi, ktorá:

a) ako vlastník

1. budovy, v ktorej viac ako 250 m2  celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje, alebo budovy s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje ak do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku nevystaví energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste,

2. neobstará v lehote podľa § 8 ods. 1 energetický certifikát, hoci je na to podľa tohto zákona povinná,

3. neuschová energetický certifikát na čas jeho platnosti,

4. neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,

5. neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi,

6. neodovzdá projektové energetické hodnotenie novému nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred začatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy,

b) vykonáva energetickú certifikáciu, hoci nie je oprávnenou osobou, alebo nemá odbornú spôsobilosť na príslušnú časť energetickej certifikácie.

2.         Priestupky:

Priestupku sa dopustí vlastník budovy tým, že:

 1. Neobstará energetický certifikát, hoci je toho podľa zákona povinný
 2. Neuschová energetický certifikát po celý čas jeho platnosti
 3. Neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy
 4. Neodovzdá osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi pri prenájme budovy
 5. Neodovzdá projektové energetické hodnotenie nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred začatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy
 6. Neuvedie ako súčasť ponuky na jej predaj alebo prenájom budovy jej samostatnej časti v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

Za priestupok možno uložiť pokutu do 2 000 €.