Zákon č. 307/2016 o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov

Právne aktuality: stav podľa právnej úpravy platnej k: 7. marec 2017 Zákon č. 307/2016 o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov Účinný od: 1.2.2017 Predmet  úpravy:   alternatívny spôsob uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku Predmet Tento newsletter má za cieľ upriamiť pozornosť právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov na uplatňovanie  peňažných…

Zákon č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon)

Právne aktuality: stav podľa právnej úpravy platnej k: 22. marec 2017 Zákon  č. 315/2016 o registri  partnerov verejného  sektora  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (tzv. protischránkový zákon) Účinný od: 1.2.2017 (okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.8.2017) Predmet  úpravy:    nový Register partnerov verejného sektora ako informačný systém verejnej správy,  ktorý obsahuje údaje o…