Nová povinnosť zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod obchodných spoločností do obchodného registra

Právne aktuality: stav podľa právnej úpravy platnej k: 12. októbra 2018 Zákon č. 52/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2088 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú…

Zákon č. 307/2016 o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov

Právne aktuality: stav podľa právnej úpravy platnej k: 7. marec 2017 Zákon č. 307/2016 o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov Účinný od: 1.2.2017 Predmet  úpravy:   alternatívny spôsob uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku Predmet Tento newsletter má za cieľ upriamiť pozornosť právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov na uplatňovanie  peňažných…

Zákon č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon)

Právne aktuality: stav podľa právnej úpravy platnej k: 22. marec 2017 Zákon  č. 315/2016 o registri  partnerov verejného  sektora  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (tzv. protischránkový zákon) Účinný od: 1.2.2017 (okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.8.2017) Predmet  úpravy:    nový Register partnerov verejného sektora ako informačný systém verejnej správy,  ktorý obsahuje údaje o…

Novela daňového poriadku, zmeny účinné od 1.1.2016

Právne aktuality: Január 2016 Zákon č. 269/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len ,, Novela zákona“) Účinnosť: 01.01.2016 Predmet úpravy: Obojsmerná elektronická komunikácia medzi správcom dane a daňovým subjektom 01.01.2016 finančná správa spustila…

Novela Obchodného zákonníka, zmeny účinné od 1.1.2016

Novela Obchodného zákonníka Zákon č.87/2015 Z. z. (ďalej len „Zákon“ alebo “Novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 – Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) Účinnosť zmien: od 01.01.2016 Predmet úpravy: Spoločnosť v kríze Novela zavádza do Obchodného zákonníka nový inštitút spoločnosť v kríze. Spoločnosťou v kríze môže byť iba s.r.o., komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom nie…