Právne aktuality:
stav podľa právnej úpravy platnej k: 7. marec 2017

Zákon č. 307/2016 o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov

Účinný od: 1.2.2017

Predmet  úpravy:   alternatívny spôsob uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku

Predmet

Tento newsletter má za cieľ upriamiť pozornosť právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov na uplatňovanie  peňažných  nárokov  na  súde  alternatívnym  spôsobom,  ktorý  má  ambíciu  zrýchliť a zefektívniť proces vymáhania pohľadávok.

Zároveň zákon novelizuje Zákon o súdnych poplatkoch a aj Zákon o súdnych úradníkoch, ktorým zveruje rozhodovanie o elektronických platobných rozkazoch.

Začatie konania

Na konanie je príslušný Okresný súd Banská Bystrica a na podanie návrhu na začatie konania je oprávnený ten, koho nárok na zaplatenie určitej peňažnej sumy v eurách voči žalovanému možno dôvodne predpokladať, čo je vtedy, ak takýto nárok vyplýva zo skutočností uvedených žalobcom a z listín pripojených k návrhu, pričom platí, že:

•    Ak sú žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, postačí pripojiť faktúru alebo inú výzvu podobnej  povahy,  ktorou  sa  požadovalo  splnenie  uplatňovaného  nároku  od  žalovaného (ďalej len „faktúra“), a vyhlásiť, že uplatňovaný nárok žalobca eviduje vo svojom účtovníctve.

•    Ak  je  žalobca  platiteľom  dane  z  pridanej  hodnoty,  v  návrhu  môže  vyhlásiť,  že  údaje  o uplatňovanom nároku voči žalovanému uviedol v kontrolnom výkaze podľa zákona o dani z pridanej hodnoty.

Návrh na začatie konania nie je prípustný, ak sa uplatňuje:

•    Dohodnutý úrok z omeškania vo výške, ktorá o viac ako päť percentuálnych bodov presahuje výšku úroku z omeškania, ktorá by sa použila, ak by takáto dohoda nebola,

•    nárok  zo  spotrebiteľskej  zmluvy  alebo  z  iných  zmluvných  dokumentov  súvisiacich  so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku, a táto okolnosť má vplyv na uplatňovaný nárok,

•    nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté,

•    nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou a žalovaný nebol na jeho zaplatenie vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu,

•    nárok zo zmenky voči fyzickej osobe alebo

•    nárok, ktorý je v zjavnom rozpore s právnymi predpismi.

Náležitosti návrhu na vydanie platobného rozkazu

Návrh sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára a musí byť autorizovaný podľa zákona č.

305/2013 (zákon o e-governmente). Listiny a vyhlásenia, ktoré sa pripájajú k návrhu, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom. Strany musia byť označené menom, priezviskom, adresou  trvalého  pobytu  alebo pobytu  a  dátumom  narodenia  v prípade  fyzických  osôb  a pri právnických osobách sa uvádza názov alebo obchodné meno, adresa sídla a identifikačným číslom organizácie alebo iným identifikačným údajom. Ak ide o zahraničnú právnickú osobu, tieto údaje sa musia osvedčiť pripojením výpisu z registra alebo výpisom z inej evidencie, do ktorej je zahraničná právnická osoba zapísaná. Okrem týchto bežných identifikačných údajov žalobca musí v návrhu uviesť údaje o bankovom účte.

Ak je žalobca platiteľom dane z pridanej hodnoty a v návrhu vyhlásil, že údaje o uplatňovanom nároku voči žalovanému  uviedol v kontrolnom výkaze podľa  zákona o dani z príjmov, v návrhu uvedie svoje identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo pridelené, poradové číslo faktúry a dátum vyhotovenia faktúry.

Ak sa návrhom uplatňuje nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, k návrhu sa musí pripojiť spotrebiteľská zmluva a všetky ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou vrátane dokumentov, na ktoré spotrebiteľská zmluva odkazuje.

Ak sú v návrhu chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, v dôsledku ktorých je návrh nejasný, súd vyzve toho, kto návrh podal, aby v lehote piatich pracovných dní od doručenia výzvy chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti odstránil a poučí ho, že inak návrh odmietne. Tieto nedostatky sa musia odstrániť prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, inak súd na opravu neprihliada.

Neprípustný je návrh, pri ktorom uplatňovaný nárok nemožno odôvodnene predpokladať alebo chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti neboli napriek výzve súdu odstránené, pričom súd tento návrh odmietne.

Výška súdneho poplatku za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu je znížená oproti štandardnému poplatku o 50 percent a možno ho platiť len poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (zúčtovacie údaje sa oznamujú navrhovateľovi – poplatníkovi automatizovaným spôsobom a poplatník nie je osobitne vyzývaný na zaplatenie výzvy). Ak poplatková povinnosť nie je splnená celkom do 15 od podania návrhu, súd na návrh neprihliada.

Vydanie platobného rozkazu

Ak sú splnené procesné podmienky vrátane poplatkovej povinnosti a nie sú dôvody na odmietnutie návrhu, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok. V platobnom rozkaze súd žalovanému uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal odpor.

Platobný  rozkaz  súd  odošle  žalobcovi  a žalovanému.  Súd  odošle  žalovanému  rovnopis  návrhu, listiny, vyhlásenia predložené žalobcom a tlačivo na podanie odporu. Žalobcovi a žalovanému sa platobný rozkaz doručuje ako elektronický úradný dokument. Ak žalovanému nie je možné doručovať týmto spôsobom, platobný rozkaz sa doručuje na adresu žalovaného uvedenú žalobcom. Ak sa zásielka vráti súdu z tejto adresy ako nedoručená, súd vykoná úkony na účely zistenia inej adresy žalovaného v registroch súdu alebo registroch iných orgánov, ktoré má súd k dispozícií. Platobný rozkaz súd bez zbytočného odkladu odošle na takto zistenú adresu.

Nedoručenie platobného rozkazu žalovanému

Ak platobný rozkaz nebolo možné žalovanému doručiť do vlastných rúk, súd o tom žalobcu upovedomí a vyzve ho, aby v lehote 15 dní navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku. Márnym uplynutím 15-dňovej lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní sa platobný rozkaz zrušuje a konanie sa zastavuje. V takom prípade platí, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania a o náhrade trov sa nerozhoduje. Ak však žalobca v 15-dňovej lehote podá návrh na pokračovanie v konaní, platobný rozkaz sa zrušuje, súd postúpi vec do piatich pracovných dní súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku a žalobcu o tom upovedomí.

Odpor (opravný prostriedok)

Proti platobnému rozkazu môže žalovaný podať odpor, ktorý musí byť  vecne  odôvodnený . Podaním odporu sa platobný rozkaz zrušuje. To neplatí, ak bol odpor odmietnutý. Podaný odpor  nemožno vziať späť. Ak sa odpor podáva elektronickými prostriedkami, musí byť podaný prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa zákona č. 305/2013. Ak sú žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, žalovaný musí v podanom  odpore uviesť, či mu bola doručená faktúra ohľadom uplatňovaného nároku, akým spôsobom s  ňou naložil a či voči nemu uplatňovaný  nárok  eviduje  alebo  evidoval  vo  svojom  účtovníctve  a  ak  ho  neeviduje,  z  akých dôvodov.   Ak   žalobca   v návrhu   urobil   vyhlásenie   o tom,   že   údaje   o svojom   nároku   uviedol v kontrolnom  výkaze,  žalovaný  musí  v odpore  uviesť  aj  to  či,   faktúru   žalobcu,  ktorá  sa  týka uplatneného nároku, uviedol vo svojom kontrolnom výkaze. Ak žalovaný faktúru v kontrolnom výkaze uviedol,   na   odôvodnenie   odporu   musí    uviesť   také   skutočnosti,   ktoré   závažným   spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok, a svoje tvrdenia musí v lehote na podanie odporu osvedčiť listinnými dôkazmi, na ktoré sa odvoláva. Inak sa odpor nepovažuje za vecne odôvodnený.

Ak čo len jeden zo žalovaných podal včas odpor s vecným odôvodnením, platobný rozkaz sa zrušuje vo vzťahu ku všetkým žalovaným; to neplatí, ak ide o samostatné spoločenstvo.

Súd bez toho, aby vyzýval žalobcu na vyjadrenie, odmietne odpor podaný:

•    neoprávnenou osobou

•    oneskorene

•    elektronickými prostriedkami inak ako na to určeným elektronickým formulárom, ktorý musí byť autorizovaný predpísaným spôsobom

•    bez vecného odôvodnenia.

Žiadosť o povolenie plnenia v splátkach

Novinkou v Zákone o upomínacom konaní je, že žalovaný môže v lehote na podanie odporu podať žiadosť   o povolenie   plnenia   v splátkach.   Žiadosť   sa   podáva   na   predpísanom   tlačive   alebo prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa z.305/2013 v znení neskorších predpisov, žiadosť bude prípustná len ak:

•    žalovaný, ktorý je fyzickou osobou, voči nároku žalobcu nenamieta a nepodal odpor,

•    priznaný   nárok   vrátane   náhrady   trov   konania   presahuje sumu minimálnej mzdya nepresahuje sumu 2 000 eur,

•    žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach,

•    žalovaný doloží výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo písomným potvrdením žalobcu, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur žalobcovi po doručení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude plniť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Žiadosti neoprávnených osôb, oneskorené žiadosti, nejasné žiadosti, žiadosti, ktoré nie sú podané spôsobom ustanoveným týmto zákonom, alebo žiadosti, ktoré nie sú prípustné, súd odmietne. V odôvodnení uznesenia o odmietnutí žiadosti postačí odkázať na dôvod odmietnutia. Ak súd žiadosti vyhovie,  určí  podmienky  plnenia  jednotlivých  splátok  priznaného  nároku.  Na  tento  účel  súd odpočíta od výšky nároku žalobcu ku dňu podania žiadosti výšku prvej splátky a zvyšok nároku žalobcu s výnimkou poslednej splátky rozvrhne rovnomerne. Poslednú splátku čo do výšky neurčuje. V poslednej splátke je žalovaný povinný zaplatiť zvyšnú časť nároku vrátane toho, čo prirástlo počas plnenia jednotlivých splátok. Nesplnenie čo i len jednej zo splátok včas má za následok stratu výhody splátok.

Postup po podaní odporu

Odpor, ktorý súd neodmietol, odošle žalobcovi bez zbytočného odkladu spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril a aby v tej istej lehote navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku. Márnym uplynutím lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní sa konanie zastavuje. Ak žalobca v lehote 15 dní podá návrh na pokračovanie v konaní, súd postúpi vec do piatich pracovných dní súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku a strany o tom upovedomí. Ak je príslušný na jej prejednanie Okresný súd Banská Bystrica, strany len upovedomí o pokračovaní v konaní.