Právne aktuality:

stav podľa právnej úpravy platnej k: 22. marec 2017

Zákon  č. 315/2016 o registri  partnerov verejného  sektora  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (tzv. protischránkový zákon)

Účinný od: 1.2.2017 (okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.8.2017)

Predmet  úpravy:    nový Register partnerov verejného sektora ako informačný systém verejnej správy,  ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách. Súčasťou registra sú aj zákonom ustanovené dokumenty (tzv. verifikačné dokumenty).

Na rozdiel od doterajšej úpravy Zákon prekračuje rámec verejného obstarávania a pokrýva nakladanie so širším spektrom verejných zdrojov, a nie len s tými vo verejnom obstarávaní. Zákon sa netýka len finančných prostriedkov a nakladaním s nimi, ale má ambíciu pokryť nakladanie s majetkom verejného sektora vo všeobecnosti. Zákon sa týka tiež osôb podnikajúcich na základe udelených niektorých verejných licencií.

Predmet

Tento newsletter má za cieľ upriamiť pozornosť právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov na nový zákonom ustanovený register partnerov verejného sektora (RPVS). Obchodovať so štátom budú môcť len so subjekty zapísané v RPVS. Svojim zápisom tieto spoločnosti odkryjú vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod, na základe čoho má zákon ambíciu predchádzať uzatváraniu zmlúv so schránkovými spoločnosťami. Registrácia sa týka všetkých spoločností, ktoré so štátom uzatvárajú zmluvy v akejkoľvek oblasti nakladania s verejnými prostriedkami nad určený zákonný limit.

Partner verejného sektora (PVS)

Partner verejného sektora je fyzická a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a :

1.    ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc, alebo

2.   ktorá príjma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, zbcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne, alebo

3.    ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z.,

4.    ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 7 zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo

5.    ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitných predpisov (v súčasnosti ide o zdravotné poisťovne, držiteľov banského oprávnenia, povolenia na podnikanie v energetike, zhotoviteľ geologických prác, osoba poverená správcom výberu mýta, osoba poverená správcom výberu úhrady diaľničnej známky), alebo

6.    na ktorú bola postúpená alebo ktorá inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom, alebo

7.    ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb (subdodávatelia) dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia zo zmluvou alebo iným právnym úkonom, na základe ktorej PVS prijíma finančné prostriedky podľa bodu 1. vyššie alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa bodu 2. vyššie, okrem zmluvy alebo iného právneho úkonu, ktorého účastníkom je Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak v mene Ministerstva financií SR alebo Štátnej pokladnice vykonáva svoju pôsobnosť podľa osobitného predpisu, alebo ktorého účastníkom je Národná banka SR, ak zastupuje SR v medzinárodných inštitúciách alebo na medzinárodných finančných trhoch, ak robí obchody na finančnom trhu alebo so SR alebo ak vykonáva pôsobnosť v devízovej oblasti, a zmlúv týkajúcich sa burzových obchodov podľa osobitného predpisu.

Na to, aby sa fyzická osoba alebo právnická osoba považovala za PVS nestačí, aby spĺňala iba vyššie uvedené definičné kritériá, ale  zároveň musí byť splnená podmienka finančného limitu .

PVS podľa 1., 3., 4., 6. a 7. bodu vyššie je len ten subjekt, ktorému majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.

PVS podľa 2. a 6. bodu vyššie je len ten subjekt, ktorý má jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000 eur. PVS nie je:

1.    osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa zákona č. 343/2015 o verejnom majetok,  práva  k  majetku  alebo  iné  majetkové  práva,  ktorých  všeobecná  hodnota  úhrnne prevyšuje sumu 100 000 eur,

2.    banka a pobočka zahraničnej banky, ak prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne na účely splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky,

3.    osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci,

4.    iný štát a jeho orgány,

5.    medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného práva verejného a jej orgány.

Oprávnená osoba

Oprávnenou osobou, ktorá podáva návrh na zápis údajov, návrh na zápis zmeny a návrh na výmaz zapísaných údajov za PVS do registra je advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre PVS.

Konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech

najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1.   je   zakladateľom   alebo   zriaďovateľom   združenia   majetku;   ak   je   zakladateľom   alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2.   má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku a), b) alebo c), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Register partnerov verejného sektora, proces registrácie, povinnosti

Fyzické  a právnické  osoby  napĺňajúce  znaky  PVS  majú  povinnosť  zapisovať  sa  do  RPVS.  PVS  sa nezapisuje do RPVS sám. Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú osobu, s ktorou musí uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre PVS. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za PVS všetky úkony týkajúce sa RPVS. Do RPVS sa môžu dobrovoľne zapisovať aj fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú PVS.

RPVS je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje zákonom stanovené údaje a dokumenty. Správcom a prevádzkovateľom systému je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujúcim orgánom pre celé Slovensko je Okresný súd Žilina. Ide o verejný register s verejným prístupom garantovaný tým, že sa zverejňuje na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.

Okresný súd Žilina bude poskytovať v elektronickej podobe výpis z registra alebo potvrdenie o tom, že údaje v registri nie sú zapísané a to bezodkladne potom, ako o ich poskytnutie ktokoľvek požiada. Zápisy do registra sa budú vykonávať na dobu neurčitú, pričom PVS musí byť v registri zapísaný aspoň po dobu, po ktorú trvá predmetný relevantný zmluvný vzťah.

Návrh na zápis, návrh na zápis zmeny ako aj návrh na výmaz údajov bude podávať za PVS oprávnená osoba. Návrh sa bude podávať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky registrujúceho orgánu prostredníctvom na to určeného formulára. Ak sú splnené podmienky na registráciu, registrujúci orgán vykoná zápis v lehote piatich pracovných dní od doručenia návrhu.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Za správnosť údajov zapísaných v RPVS, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie  konečného  užívateľa  výhod  zodpovedá  PVS  a  oprávnená  osoba  zapísaná  v  registri.

Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod:

a) v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,

b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra, c) k 31. decembru kalendárneho roka,

d) v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením

zmluvy alebo jej zmenou,

e) v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy.

Identifikácia  konečného  užívateľa  výhod  a  overenie identifikácie  konečného  užívateľa  výhod  sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba:

a) odôvodní, na základe akých informácií identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,

b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru PVS, ak je ním právnická osoba,

c) uvedie údaje o verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS, ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,

d) v prípade PVS, ktorý je emitentom cenných papierov preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,

e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Sankcie

Registrujúci orgán môže z vlastného podnetu overiť alebo na základe kvalifikovaného podnetu overí pravdivosť a úplnosť údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri. Vymáhateľnosť zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora za porušenie ustanovených povinností (napríklad nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi, verejných funkcionároch) je diferencovaná vo forme viacerých postihov:

1.    pokuta pre PVS (do výšky hospodárskeho prospechu, inak od 10.000 do 1 000 000 eur)

2.    pokuta pre štatutára PVS (od 10 000 do 100 000 eur), za ktorej zaplatenie ručí oprávnená osoba, ak nepostupovala s odbornou staristlivosťou.

3.    pokuta pre konečného užívateľa výhod (do 10 000 eur)

4.    pokuta pre oprávnenú osobu (od 10.000 do 100.000 eur)

5.    výmaz PVS z registra

6.    právo štátu odstúpiť od zmluvy.

Tým  nie  je  dotknutá  prípadná  ďalšia  zodpovednosť  (vrátane  trestnoprávnej)  podľa  osobitných zákonov.